Most Viewed

1
Release report of the Eighth National Survey on Student Physical Fitness and Health
Department of Physical Health and Arts Education Ministry of Education
2021, 42(9): 1281-1282. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.09.001
Abstract(9886) HTML (2008) PDF(2121)
2
Impact of violent video games and other factors on aggressive behavior of junior high school students in Shanghai
CHEN Xiuqing, YING Jiali, HUANG Limei, YANG Chen, YU Yan, GAO Xuemei
2021, 42(8): 1184-1188. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.08.015
Abstract(2844) HTML (535) PDF(115)
3
Issues and challenges of school-based sexuality education in China
LIU Wenli, LI Jiayang
2022, 43(12): 1761-1765. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.12.001
Abstract(2587) HTML (725) PDF(547)
4
Sleep quality and its influencing factors in senior high school students
HUANG Ziyin, YAN Ji, CHENG Yaqing, LIANG Chao, ZHU Minjuan, DENG Guoying
2022, 43(1): 108-111, 116. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.01.024
Abstract(2468) HTML (481) PDF(177)
5
Interpretation on Dietary Guidelines for Chinese School-aged Children(2022)
ZHANG Na, ZHU Wenli, ZHANG Man, MA Guansheng
2022, 43(6): 805-808. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.06.002
Abstract(2360) HTML (878) PDF(401)
6
Evaluation of four Internet addiction scales in college students
ZHANG Xueqing, ZHANG Kexin, ZHU Yunjiao, WEI Hongyuan, WANG Tianli, LU Xiaoyan, ZHANG Jianghui, ZHANG Zhihua
2021, 42(8): 1193-1197. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.08.017
Abstract(2060) HTML (542) PDF(184)
7
Systematic review of sexuality education intervention in the 21st century
WANG Xiying, ZHANG Linlin
2021, 42(1): 146-152. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.01.036
Abstract(1848) HTML (1123) PDF(355)
8
Revision of the Chinese version of Multidimensional Bullying Victimization Scale
HE Zhuang, YUAN Shuli, ZHAO Fuguo
2022, 43(4): 566-569. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.04.020
Abstract(1827) HTML (627) PDF(208)
9
Analysis of mental health and influencing factors of college students in the online learning period during the outbreak of COVID-19
JIN Yuelong, CHANG Weiwei, CHANG Xin, ZHU Lijun, FANG Zhengmei, CHEN Yan, YAO Yingshui
2021, 42(4): 574-578. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.04.022
Abstract(1817) HTML (552) PDF(385)
10
Family sex education and associated factors among preschoolers in Wuhu
WEI Liangchen, ZHOU Shu, GUO Zhiyuan, XIE Shuyi, LIANG Yali, HUANG Yueer
2021, 42(5): 675-678. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.05.009
Abstract(1797) HTML (903) PDF(87)
11
Development and evaluation on reliability and validity of Adolescent Non-suicidal Self-injury Assessment Questionnaire
WAN Yuhui, LIU Wan, HAO Jiahu, TAO Fangbiao
2018, 39(2): 170-173. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.02.005
Abstract(1786) PDF(152)
12
A follow-up study on academic pressure and Internet addiction of college students in Jiangsu
ZHANG Jinjian, CHEN Hong
2022, 43(4): 574-577. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.04.022
Abstract(1763) HTML (674) PDF(129)
13
Bringing together physical and mental health and promoting positive youth development in China
YIN Xiaojian, ZENG Zhuping
2021, 42(1): 5-9. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.01.002
Abstract(1729) HTML (479) PDF(122)
14
Comprehensive prevention and control of myopia in children and adolescents: progress in the past three years and future priorities
FAN Zemin, HUANG Xianghao
2021, 42(12): 1765-1767. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.12.002
Abstract(1658) HTML (563) PDF(208)
15
Efficacy and safety of 0.05% atropine eye drops for retarding myopia progression in Chinese primary school students
ZHU Qin, ZHOU Yuan, ZHANG Xiaofan, ZHANG Jieying, HU Min
2021, 42(2): 170-172, 176. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.02.003
Abstract(1626) HTML (1074) PDF(103)
16
The relationship between online learning and eye strain in college students during the COVID-19 outbreak
WANG Shuo, ZONG Zhiqiang, WANG Renjie, QIAO Wanyu, TIAN Yuyao, ZHANG Zichen, ZHOU Chao, XU Shaojun
2021, 42(10): 1491-1494. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.10.011
Abstract(1609) HTML (757) PDF(214)
17
Research progress on the psychological impacts of passive social media using among adolescents
DAI Bao, YANG Zeguo, ZHANG Pengjin
2022, 43(5): 690-695. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.05.012
Abstract(1586) HTML (489) PDF(232)
18
Analysis of correlation between eye strain and eye health behavior in college students during the period of COVID-19 epidemic
ZHANG Xiayu, WANG Jingjing, SU Puyu, CAO Yawen, LIU Maojie, CHENG Zhao, CHEN Daojun
2021, 42(7): 1097-1100. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.07.032
Abstract(1502) HTML (640) PDF(176)
19
Application of low-level red light in myopia and amblyopia in children and adolescents
ZHANG Xinzi, HUANG Jiannan, XU Xun, HE Xiangui
2022, 43(7): 1112-1115. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.07.036
Abstract(1496) HTML (1013) PDF(190)
20
Application of artificial intelligence to mental healthcare in primary and middle schools
GUO Yi, HOU Chenyu
2021, 42(8): 1124-1128. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.08.002
Abstract(1483) HTML (1203) PDF(184)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go