2019 Vol. 40, No. 2

Display Method:
2019, 40(2)
Abstract:
2019, 40(2)
Abstract:
2019, 40(2): 161-162. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.001
Abstract(128) PDF(7)
Abstract:
Cultivation of healthy dietary behavior in children needs to be started early
MA Guansheng
2019, 40(2): 163-166. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.002
Abstract(183) PDF(6)
Abstract:
The development and implementation of Taiwan Health Promoting Schools
LIU Shumei, CHEN Zhengyou, LI Guang
2019, 40(2): 167-170. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.003
Abstract(195) PDF(2)
Abstract:
Snack food consumption among grade four and grade five primary school students in six cities of China
ZHANG Man, YAN Xinyu, LI Yibin, HE Hairong, CAI Hao, GUO Xiaohui, ZHANG Na, ZHANG Jianfen, MA Guansheng
2019, 40(2): 171-174. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.004
Abstract(135) PDF(5)
Abstract:
Beverages consumption among grade four and grade five primary school students in six cities of China
ZHANG Man, LI Yibin, YAN Xinyu, CAI Hao, GUO Xiaohui, ZHANG Na, ZHANG Jianfen, HE Hairong, MA Guansheng
2019, 40(2): 175-178. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.005
Abstract(198) PDF(5)
Abstract:
Lunch satisfaction of primary and middle school students in 8 cities in China
CAI Hao, YAN Xinyu, XU Yifan, ZHANG Na, HE Hairong, ZHANG Jianfen, GUO Xiaohui, LI Yibin, MA Guansheng
2019, 40(2): 179-181,185. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.006
Abstract(179) PDF(4)
Abstract:
Rural students' perception and satisfaction on Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students across different implementation areas
XU Yifan, HE Hairong, ZHANG Jianfen, CAI Hao, ZHANG Na, MA Guansheng
2019, 40(2): 182-185. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.007
Abstract(191) PDF(5)
Abstract:
Nutritional knowledge-attitude-practice among students in six cities of China
YAN Xinyu, ZHANG Man, LI Yibin, ZHANG Jianfen, HE Hairong, CAI Hao, GUO Xiaohui, ZHANG Na, MA Guansheng
2019, 40(2): 186-189,193. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.008
Abstract(165) PDF(6)
Abstract:
Food intake frequency among grade four and grade five primary school students in six cities of China
YAN Xinyu, ZHANG Man, LI Yibin, ZHANG Na, ZHANG Jianfen, HE Hairong, CAI Hao, GUO Xiaohui, MA Guansheng
2019, 40(2): 190-193. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.009
Abstract(188) PDF(5)
Abstract:
Fast food consumption among grade four and grade five primary school students in six cities of China
LI Yibin, ZHANG Man, YAN Xinyu, GUO Xiaohui, ZHANG Na, ZHANG Jianfen, HE Hairong, CAI Hao, MA Guansheng
2019, 40(2): 194-197. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.010
Abstract(160) PDF(2)
Abstract:
Awareness and associated factors of tobacco hazards among middle school personnel in Shanghai
XU Gang, HE Yaping, LI Jiahui, CAI Yong, LI Na, SHI Rong, YU Jinming, ZHU Jingfen
2019, 40(2): 198-201. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.011
Abstract(147) PDF(1)
Abstract:
Parental influences on screen time among children and adolescents and associated gender disparity
AN Meijing, CHEN Tianjiao, MA Jun
2019, 40(2): 202-205. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.012
Abstract(212) PDF(5)
Abstract:
Analysis on the current situation and influencing factors of college students' participation in physical exercise in Jiangsu
DING Xiaoyan, HONG Ping, ZHANG Yunkun
2019, 40(2): 206-209. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.013
Abstract(172) PDF(6)
Abstract:
Health literacy among parents of children and adolescents in Nanjing
HAN Xiaosheng
2019, 40(2): 210-212. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.014
Abstract(223) PDF(2)
Abstract:
Effects of fitness walking and jogging on weight loss of overweight and obese college students
ZHOU Changgen, HONG Qiaoxin
2019, 40(2): 213-215,220. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.015
Abstract(200) PDF(4)
Abstract:
Development of coping strategy and gender difference during childhood: a two-year follow-up study
MA Zhengyu, SU Zhiqiang, ZHANG Dajun
2019, 40(2): 216-220. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.016
Abstract(128) PDF(1)
Abstract:
Effect of the acquisition pattern for nutritional knowledge on food collocation among students
MO Baoqing, ZHOU Ming
2019, 40(2): 221-223,227. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.017
Abstract(161) PDF(3)
Abstract:
Prevalence of bullying among primary and middle school students in Beijing
ZHENG Ru, FU Yun, DUAN Jiali, GUO Xin, XING Yi
2019, 40(2): 224-227. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.018
Abstract(159) PDF(8)
Abstract:
Relationship between different roles in campus bullying and depression
ZHANG Ziwei, LOU Chaohua, ZHONG Xiangyang, LIAN Qiguo, YU Chunyan, TU Xiaowen, ZUO Xiayun
2019, 40(2): 228-231. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.019
Abstract(197) PDF(6)
Abstract:
Association between different parent-child separation types and emotion regulation strategies among preschool children
TANG Xue, WANG Lingling, WU Wei, QU Guangbo, ZHANG Jian, YAO Jingjing, CHEN Mingchun, SUN Liang, HU Yunkai, SUN Yehuan
2019, 40(2): 232-235. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.020
Abstract(196) PDF(0)
Abstract:
Impact of school bullying victimization and social supports on anxiety symptoms among medical college students
WANG Zhe, LI Hongjie, WANG Miao, ZHU Liwan, MA Long, CUI Jing, WANG Yijun
2019, 40(2): 236-238. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.021
Abstract(167) PDF(2)
Abstract:
Family correlates of physical aggression among students in concentrated poverty-stricken minority areas
BI Dexu, CHANG Liping, WANG Qin, WU Wen
2019, 40(2): 239-241,245. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.022
Abstract(179) PDF(2)
Abstract:
Influence of metacognitive group intervention on resilience among college students with social anxiety disorder
WANG Yujie, SHI Yanjie
2019, 40(2): 242-245. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.023
Abstract(174) PDF(4)
Abstract:
Effect of early adversity on sleep quality of college students
TU Wei, XIA Chun
2019, 40(2): 246-248,252. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.024
Abstract(179) PDF(2)
Abstract:
The relationship among serf-objectification, physical exercise and body image disturbance among female college students
ZHANG Tongtong, LIU Xun
2019, 40(2): 249-252. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.025
Abstract(188) PDF(2)
Abstract:
Intervention and effect evaluation of mobile social media use among college students
BAI Xiaoli, JIANG Yongzhi, JIN Tonglin, LIU Zhenhui
2019, 40(2): 253-255,258. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.026
Abstract(210) PDF(2)
Abstract:
Analysis of the visual status and its influencing factors of Tibetan students in China
TANG Xiaojia, DONG Bin, YANG Zhaogeng, DONG Yanhui, MA Jun
2019, 40(2): 256-258. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.027
Abstract(183) PDF(9)
Abstract:
Relationship among maximal oxygen uptake, heart rate recovery and lactate clearance rate in college students in Xinjiang
YUAN Qiubao, FAN Dandan
2019, 40(2): 259-263. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.028
Abstract(159) PDF(3)
Abstract:
Effect of football or volleyball on bone mineral density in different body segments among male college students
GUO Hao
2019, 40(2): 264-267. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.029
Abstract(162) PDF(2)
Abstract:
Refractive development during the past 5 years among primary school students in Jinshan District of Shanghai
GAO Qile, ZHOU Xiaodong, QI Huihong, CHEN Xuefeng, LI Tao
2019, 40(2): 268-269. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.030
Abstract(150) PDF(5)
Abstract:
Prevalence and associated factors of anemia in children aged from 6 months to 5 years old in monitoring points of Guizhou province
ZHENG Yiyang, LIU Yiya, LI Xin, SONG Shenchao, LEI Shiguang
2019, 40(2): 270-272. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.031
Abstract(166) PDF(4)
Abstract:
Investigation of eyesight and refractive status in four schools of Xicheng District, Beijing during 2015-2016 school year
CHENG Guangyin, MAO Ran, AN Yi
2019, 40(2): 273-275. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.032
Abstract(171) PDF(11)
Abstract:
A comparative study on the construction of medical teams in public primary and secondary schools after multi-channel distribution mode in Guangzhou
CHEN Jingyi, ZHANG Sai, CHEN Huan, LIN Qiongfen, ZHU Shaohua, YANG Jiewen
2019, 40(2): 276-278,281. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.033
Abstract(153) PDF(4)
Abstract:
Analysis of tuberculosis greening results in schools in Guizhou province in 2017
HUANG Aiju, CHEN Huijuan, LI Jinlan, CHEN Zaiping, ZHOU Hua
2019, 40(2): 279-281. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.034
Abstract(152) PDF(17)
Abstract:
2019, 40(2): 282-285. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.035
Abstract(129) PDF(6)
Abstract:
2019, 40(2): 285-288. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.036
Abstract(117) PDF(5)
Abstract:
2019, 40(2): 289-291. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.037
Abstract(125) PDF(2)
Abstract:
2019, 40(2): 292-295. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.038
Abstract(135) PDF(4)
Abstract:
2019, 40(2): 296-298. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.039
Abstract(135) PDF(8)
Abstract:
2019, 40(2): 299-302. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.040
Abstract(126) PDF(2)
Abstract:
2019, 40(2): 302-304. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.041
Abstract(128) PDF(3)
Abstract:
2019, 40(2): 305-307. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.042
Abstract(115) PDF(3)
Abstract:
2019, 40(2): 308-310. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.043
Abstract(134) PDF(0)
Abstract:
2019, 40(2): 311-313. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.044
Abstract(140) PDF(6)
Abstract:
2019, 40(2): 314-317. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.045
Abstract(136) PDF(7)
Abstract:
2019, 40(2): 317-320. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2019.02.046
Abstract(126) PDF(5)
Abstract: