2018 Vol. 39, No. 11

Display Method:
2018, 39(11)
Abstract:
2018, 39(11)
Abstract:
Connotation and approach of improving health education ability among health care teachers
LI Guang, SU Fumei
2018, 39(11): 1601-1604. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.001
Abstract(207) PDF(2)
Abstract:
Increased efforts to myopia prevention and control among children and adolescents in China
FAN Zemin, LIU Lijing, WANG Haitao
2018, 39(11): 1605-1608,1612. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.002
Abstract(187) PDF(14)
Abstract:
Association between dietary knowledge and dietary pattern with overweight and obesity among children and adolescents in Ningxia
LI Juan, XIE Xiaolian, LIU Shanghong, SUN Lijiao, ZHAO Haiping
2018, 39(11): 1609-1612. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.003
Abstract(236) PDF(14)
Abstract:
Comparison studies of the screening methods of school myopia in children and adolescents
WU Xiaoyan, PEI Chenlu, HUA Wenjuan, YANG Jiwen, JIANG Xuan, JIN Juxiang, TAO Liming, WAN Yuhui, MA Jun, TAO Fangbiao
2018, 39(11): 1613-1616,1619. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.004
Abstract(171) PDF(15)
Abstract:
Investigation on exposure of youth to second-hand smoking in Beijing during 2013-2015
ZHANG Pengcheng, XU Wenjie, XIA Zhiwei, HUA Chenxi, BAI Chengxu, GUO Xin
2018, 39(11): 1617-1619. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.005
Abstract(154) PDF(3)
Abstract:
School milk supply status and its influencing factors in the Nutrition Improvement Programme for Rural Compulsory Education Students in 2016
ZHANG Qian, ZHANG Xiaofan, YANG Titi, LI Li, PAN Hui, XU Juan, HU Xiaoqi
2018, 39(11): 1620-1623,1627. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.006
Abstract(198) PDF(3)
Abstract:
Voiding behaviors among primary and middle students in nine districts in Beijing
ZHANG Na, HE Hairong, CAI Hao, ZHANG Jianfen, MA Guansheng
2018, 39(11): 1624-1627. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.007
Abstract(181) PDF(10)
Abstract:
Status of mothers' feeding behavior among preschool children and its influencing factors
XIE Qingbin, HU Fang, SU Hongying, ZHOU Nan, LI Yan
2018, 39(11): 1628-1631. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.008
Abstract(179) PDF(2)
Abstract:
Relationship between body mass index, weight loss behavior and body weight cognitive distortions among middle school students
DING Zhengjun
2018, 39(11): 1632-1634,1638. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.009
Abstract(169) PDF(4)
Abstract:
Association between physical activity levels and biased constitution in medical students
HU Jingyao, JIANG Wanyun, LI Huanhuan, WANG Liping, CHEN Manman, LIU Huaqing
2018, 39(11): 1635-1638. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.010
Abstract(162) PDF(3)
Abstract:
Emergency treatment skills and associated factors among school doctors in primary and middle schools in China
LI Yicheng, LI Ying, ZHOU Meng, LIU Meicen, ZHANG Shengjie, HU Dan
2018, 39(11): 1639-1642. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.011
Abstract(142) PDF(2)
Abstract:
Effect of task-oriented training on developmental coordination disorders in children: a Meta-analysis
ZHANG Kang, LUO Dongmei, WANG Chuanjun, WANG Songyang
2018, 39(11): 1643-1647,1651. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.012
Abstract(154) PDF(2)
Abstract:
Analysis of college students' problem behaviors and related factors in Jiangxi
LI Yanlan, PI Junmin
2018, 39(11): 1648-1651. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.013
Abstract(134) PDF(3)
Abstract:
Intervention of college students' exercise behavior and exercise effect
ZHAO Lei, CHEN Wenjing, GAO Xu
2018, 39(11): 1652-1654,1660. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.014
Abstract(161) PDF(2)
Abstract:
Campus bullying behaviors among middle school students in Jiangxi
RU Fuxia, YIN Yingqun, YANG Lixia, FU Shujian, ZHANG Liming, FENG Jianing, HUANG Peng
2018, 39(11): 1655-1660. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.015
Abstract(162) PDF(3)
Abstract:
Health literacy and its association with eating behaviors among junior high school students in three provincial capital cities
HAN Xiaosheng
2018, 39(11): 1661-1663. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.016
Abstract(152) PDF(0)
Abstract:
Comparative analysis of risk factors related to physical violence in high school students in Jiangxi
XU Wenyan, JIANG Xiaoqing, XIE Fei, WEN Xiaotong, LI Xuyang, Melissa Deadmond, Melissa Turner, DAI Xinping, YANG Wei, YUAN Zhaokang
2018, 39(11): 1664-1666. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.017
Abstract(173) PDF(0)
Abstract:
ERPs Study of the relationship between adverse childhood experiences and inhibitory ability among college students
JI Shanling, WANG Huiping
2018, 39(11): 1667-1670. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.018
Abstract(140) PDF(0)
Abstract:
Mortality among children aged 0-14 years in Hunan province during 2014 to 2017
JIN Donghui, DENG Shuzhen, XU Qiaohua, LIU Yuan
2018, 39(11): 1671-1674. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.019
Abstract(156) PDF(0)
Abstract:
Influence of left-behind experience on the self construction among college students
MA Lili, JIA Chenglong, XU Xuehua, QIN Jinliang
2018, 39(11): 1674-1677. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.020
Abstract(164) PDF(2)
Abstract:
Analysis of influential factors and absenteeism caused by diseases in the fog and haze weather among primary school students in Chengdu
GUO Zhengmei, LIU Yan, GAO Xufang, LU Rong, DU Nan
2018, 39(11): 1678-1681. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.021
Abstract(144) PDF(2)
Abstract:
Time series analysis for early warning model of tuberculosis in schools
LIU Weihua, ZHU Jianliang, GUO Fuai, ZHANG Jie
2018, 39(11): 1682-1685. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.022
Abstract(146) PDF(8)
Abstract:
2018, 39(11): 1686-1688. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.023
Abstract(110) PDF(3)
Abstract:
2018, 39(11): 1689-1691. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.024
Abstract(114) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1692-1694. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.025
Abstract(126) PDF(3)
Abstract:
2018, 39(11): 1694-1696. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.026
Abstract(113) PDF(5)
Abstract:
2018, 39(11): 1697-1699. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.027
Abstract(113) PDF(5)
Abstract:
2018, 39(11): 1699-1701. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.028
Abstract(110) PDF(6)
Abstract:
2018, 39(11): 1702-1704. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.029
Abstract(115) PDF(4)
Abstract:
2018, 39(11): 1705-1707. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.030
Abstract(111) PDF(3)
Abstract:
2018, 39(11): 1708-1710. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.031
Abstract(110) PDF(7)
Abstract:
2018, 39(11): 1710-1712. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.032
Abstract(117) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1713-1715. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.033
Abstract(113) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1715-1717. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.034
Abstract(121) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1718-1720. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.035
Abstract(110) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1721-1723. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.036
Abstract(123) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1723-1725. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.037
Abstract(105) PDF(1)
Abstract:
2018, 39(11): 1726-1729. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.038
Abstract(102) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1729-1732. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.039
Abstract(105) PDF(0)
Abstract:
2018, 39(11): 1733-1735. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.040
Abstract(129) PDF(7)
Abstract:
2018, 39(11): 1736-1737,1742. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.041
Abstract(114) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1738-1742. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.042
Abstract(111) PDF(3)
Abstract:
2018, 39(11): 1743-1745. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.043
Abstract(106) PDF(2)
Abstract:
2018, 39(11): 1746-1747. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.044
Abstract(142) PDF(5)
Abstract:
2018, 39(11): 1748-1751. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.10.045
Abstract:
2018, 39(11): 1751-1755. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.08.046
Abstract:
2018, 39(11): 1756-1760. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2018.11.047
Abstract(122) PDF(14)
Abstract: